Všeobecné obchodné podmienky – Perly Vesmíru

Základné ustanovenia

Hlavným predmetom činnosti Perly Vesmíru sú konzultačné, poradenské, podporné terapeutické a meditačné  služby v oblasti rozvoja osobného a duchovného rozvoja, spoločne s online predajom tovaru.

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Perly Vesmíru – Katarína Giertlová

so sídlom: 6 Robinson Bank, Geoffrey Watling Way, NR1 1GG, Norfolk, Norwich, United Kingdom

kontaktní údaje:

Telefón: 0044 (0) 7447 465 366 / 00420 721 478 038

Email: katarina@pearlsoftheuniverse.com

WEB: www.perlyvesmiru.sk

(ďalej len „predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke www.perlyvesmíru.sk

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Informácie o službách, produktoch a cenách

1. Informácie o službách a produktoch, vrátane uvedenia ceny jednotlivých služieb a produktu a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivých služieb a produktov na príslušnej záložke www.perlyvesmiru.sk. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu webu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

Všeobecné obchodné podmienky – Perly Vesmíru